Deelnemersvoorwaarden

Bij inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met onderstaande deelnemersvoorwaarden.

 

Artikel 1: Definities

1.1. In deze algemene deelnemersvoorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Evenement: het door Stichting Amstel Gold Race te organiseren Evenement: Toerversie Amstel Gold Race.
  2. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.
  3. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement.
  4. Organisator: de rechtspersoon (in deze Stichting Amstel Gold Race) waarmee de Deelnemer een Overeenkomst is aangegaan.

1.2. Deze algemene deelnemersvoorwaarden zijn van toepassing op elke Deelnemer.

 

Artikel 2: Deelname

2.1 Een Deelnemer dient op de dag waarop het Evenement wordt gehouden tenminste de door de Organisator van het Evenement vastgestelde minimumleeftijd van 18 jaar te hebben bereikt. Indien een Deelnemer de minimumleeftijd van 18 niet bereikt heeft, zal deze niet toegelaten worden tot het evenement, ook niet indien deze deel uit maakt van een (vrienden)team.

2.2 De Deelnemer mag slechts deelnemen aan het Evenement, indien:

  1. Het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid is ingevuld;
  2. De Deelnemer is ingeloot;
  3. Het inschrijfgeld volledig is voldaan (inclusief borg);
  4. De Deelnemer akkoord is gegaan met de deelnemersvoorwaarden.

2.3 Nadat je het inschrijfgeld en borg hebt voldaan, is er geen mogelijkheid meer tot restitutie.

2.4 Indien het Evenement op grond van uitzonderlijke omstandigheden niet door kan gaan, vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.

2.5 Toegang tot de verzorgingsposten op de route is alleen mogelijk voor geregistreerde Deelnemers.

2.6 Deelnamebewijzen zijn strikt persoonlijk en mogen niet overgedragen worden aan derden. De persoonlijke gegevens op het deelnamebewijs worden onder geen enkel beding gewijzigd door de Organisatie. Vanaf editie 2019 stelt de Organisatie een systeem beschikbaar voor het overdragen van deelnamebewijzen. Deelnamebewijzen die op een andere wijze dan via het systeem van de Organisatie worden aangeboden, worden door de Organisatie ongeldig verklaard, zonder restitutie van het inschrijfbedrag.

2.7 Vanaf editie 2019 bestaat een mogelijkheid om startbewijzen via een door de Organisatie beschikbaar gesteld systeem aan te bieden, indien Deelnemer verhinderd is. Deelnemers die niet in staat zijn om deel te nemen en Deelnemers op de reservelijst kunnen op deze wijze tickets overdragen via het systeem van de Organisatie tot 10 dagen voor het evenement. Bij een geslaagde overdracht ontvangt de Deelnemer het inschrijfbedrag retour op het moment dat de Deelnemer op de reservelijst het inschrijfbedrag voldaan heeft. Hoewel de Organisatie zich inspant om Deelnemers en Deelnemers op de reservelijst in contact te brengen, geeft de Organisatie echter geen garantie voor overdracht. Dit systeem geldt niet voor (gewonnen) kaarten via relaties en/of sponsoren van de Organisatie of bedrijventeam kaarten.

2.8 Deelnemers zijn verplicht het stuurbord, het rugnummer en het polsbandje goed zichtbaar te dragen.

2.9 Met het accepteren van het stuurbord, het rugnummer en het polsbandje verklaart de Deelnemer voldoende gezond te zijn voor het volbrengen van de toer en te beschikken over een deugdelijke fiets.

2.10 Er is borg verschuldigd. Borg wordt uitsluitend terugbetaald op de dag van het Evenement in de tent direct na de finish tegen inlevering van het polsbandje. In het geval van misdragingen onderweg wordt het polsbandje afgepakt en vindt er geen retour betaling van de borg plaats.

2.11 Het dragen van een valhelm is gedurende de gehele toertocht verplicht.

2.12 Deelname aan het Evenement is op eigen risico.

2.13 Het karakter van het Evenement is geen wedstrijd, maar een toeristische prestatietocht.

 

Artikel 3 Gedrag

3.1 De Deelnemers dienen zich te gedragen als alle andere weggebruikers en nemen geen uitzonderingspositie in. Alle verkeersregels zijn van toepassing en dienen te worden gerespecteerd. Hieronder valt ook het gebruik van alcohol. Drinken en deelnemen aan het verkeer is verboden. Naast elkaar fietsen is toegestaan met maximaal 2, mits dit geen hinder veroorzaakt. De politie kan strafrechtelijk handhaven op verkeersgevaarlijk gedrag en daartoe controles uitvoeren.

3.2 Deelnemers respecteren overige weggebruikers en bewoners.

3.3. Deelnemers hebben respect voor natuur en milieu en deponeren afval (ook bananenschillen) in de daarvoor bestemde afvalbakken bij start, verzorgingsposten en finish.

3.4 Deelnemers zijn volledig bewust van alle risico’s die deelname met zich mee brengt. Deelnemers waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers.

3.5 Het gebruik van volgauto’s is verboden.

3.6 Deelnemers moeten onverwijld de aanwijzingen van de politie en de Organisator (inclusief verkeersregelaars) opvolgen.

3.7 Deelnemers kunnen bij wangedrag en het niet navolgen van deze gedragsregels uitgesloten worden van de toertocht en tevens aan samenwerkende toertochten. Ter plekke zal het stuurbordje, het rugnummer en het polsbandje worden ingenomen. Deze Deelnemers zijn tevens uitgesloten van deelname aan de eerstvolgende editie van de Toerversie Amstel Gold Race.

3.8 Met justitie in Maastricht is afgesproken dat de politie bij excessen repressief zal optreden. De Organisator zal desgevraagd de personalia van zich misdragende Deelnemers aan de politie overhandigen.

 

Artikel 4 Aansprakelijkheid

4.1 Deelname geschiedt op eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden. De Organisator is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede inbegrepen loonkosten en ziektekosten, gederfde winst, ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan.

4.2 De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.

4.3 De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

4.4 De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of andere eigendommen van Deelnemers.

 

Artikel 5 Beeld- en/of geluidsopnamen

5.1 Er kunnen beeld- en/of geluidsopnamen van het Evenement worden gemaakt. Ook kan het voorkomen dat de Deelnemer de gelegenheid krijgt te poseren voor een foto, al dan niet met medefietsers. De in het kader van het Evenement gemaakte beeld- en/of geluidsopnamen zijn eigendom van de Organisator, ongeacht of deze aan de Deelnemer of aan derden ter beschikking zijn gesteld.

5.2 Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking / publicatie van beeld- en/of geluidsopnamen, waarop de Deelnemer zichtbaar is voor communicatie- en commerciële doeleinden van de Organisator.

 

Artikel 6 Privacy & Cookiestatement

6.1 Om de Deelnemers te motiveren tijdens de toertocht kan de Organisator meerdere juichschermen plaatsen langs het parcours. Door middel van een tracker in het stuurbordje kan de Organisator een (persoonlijke ingezonden) boodschap tonen op een van de schermen. Hiervoor worden geen persoonsgegevens van de Deelnemers gedeeld met derden.

6.2 De Organisatie vindt het belangrijk dat privacygevoelige gegevens met zorgvuldigheid worden verwerkt en beveiligd. Daarom informeren wij je in onze Privacy & Cookie Statement over de manier, waarop je gegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden persoonsgegevens worden verwerkt, hoe je je privacyrechten kunt uitoefenen en overige informatie die van belang kan zijn.

 

Artikel 7 Geschillen

7.1 Op alle rechtsbetrekkingen die tussen de Organisator enerzijds en de Deelnemer anderzijds mochten ontstaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

7.2 In geval van geschillen, voortvloeiend uit de rechtsbetrekkingen, zullen partijen allereerst in overleg treden teneinde dit geschil langs minnelijke weg te beëindigen. Indien partijen daar niet in slagen, zal een geschil als hiervoor bedoeld exclusief worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de Organisator.