ALGEMENE TICKETVOORWAARDEN STICHTING TRIBE EVENTS ADMINISTRATIE KANTOOR

  Artikel 1 Definities

  De Artiest: de (beroeps)beoefenaar op het gebied van kunsten, amusement, sport, en/of media – zoals artiest, musicus, presentator, (tv-)personality en al degenen die technische, productionele of artistieke bijstand aan deze (beroeps)beoefenaar verlenen;

  TRIBE: de Stichting Tribe Events Administratie Kantoor (kvk 50109790), statutair gevestigd te OUDERKERK AAN DE AMSTEL en kantoorhoudende aan de BURGEMEESTER STRAMANWEG 97C (1191EA)

  Bezoeker: de natuurlijke persoon die een toegangsbewijs heeft gekocht en/of in bezit heeft voor een door TRIBE georganiseerd concert en/of evenement en hiermee het recht heeft op toegang tot dit concert en/of evenement;

  Overeenkomst: de tussen TRIBE en Bezoeker tot stand gekomen overeenkomst;

  Evenement: Een (muziek)uitvoering voor publiek in de ruimste zin van het woord, georganiseerd door TRIBE;

  Toegangsbewijs: een door TRIBE verstrekt document en/of barcode, dat toegang geeft tot - en recht geeft op het bijwonen van - het Evenement;

  Locatie: de plaats waar het Evenement wordt gehouden, inclusief alle terreinen, toegangswegen, ruimten en velden eromheen;

  Publiek: alle bij het evenement aanwezige toeschouwers, toehoorders en/of aanwezige derden.

   

  Artikel 2 Toepasselijkheid

  2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle Overeenkomsten, waaronder alle geleverde diensten, handelingen, leveranties en werkzaamheden van TRIBE samenhangend met het Evenement.

  2.2 Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op de Overeenkomst, indien deze tot stand komt door middel van - en/of Bezoeker een toegangsbewijs koopt via - een door TRIBE ingeschakelde officiële (voor)verkooporganisatie.

  2.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Bezoeker wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij TRIBE hiermee schriftelijk heeft ingestemd.

  2.4 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover TRIBE zich daartoe uitdrukkelijk schriftelijk akkoord heeft verklaard. Een door TRIBE uitdrukkelijk schriftelijk aanvaarde afwijking heeft slechts betrekking op de Overeenkomst waarvoor TRIBE de afwijking heeft aanvaard.

   

  Artikel 3 Totstandkoming overeenkomsten

  3.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Bezoeker een Toegangsbewijs voor het Evenement koopt en/of bestelt, ongeacht het (voor)verkoopadres en/of op het moment dat Bezoeker een Toegangsbewijs op een andere wijze in bezit heeft gekregen.

   

  Artikel 4 Toegangsbewijs

  4.1 Het Toegangsbewijs is en blijft te allen tijde eigendom van TRIBE.

  4.2 Het Toegangsbewijs wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang tot het Evenement aan één persoon.

  4.3 Het Toegangsbewijs is strikt persoonlijk en geeft alleen toegang aan diegene die het Toegangsbewijs voor de eerste keer toont bij de aanvang en/of de entree van het Evenement.

  4.4 Het Toegangsbewijs verstrekt toegang tot het Evenement aan Bezoekers ouder dan 18 (zegge: achttien) jaar.

  4.5 Vanaf het moment dat het Toegangsbewijs aan Bezoeker is verstrekt, rust het risico van verlies, diefstal, beschadiging en misbruik op Bezoeker.

  4.6 TRIBE garandeert alleen de geldigheid van een Toegangsbewijs, indien deze is gekocht en/of besteld bij een officieel door TRIBE erkend (voor)verkoopadres. De bewijslast hieromtrent rust op Bezoeker.

  4.7 TRIBE behoudt zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal - al dan niet - per persoon te reserveren Toegangsbewijzen.

  4.8 Een groepsreservering kan na de ondertekening van de reservering niet meer worden geannuleerd. Een VIP-reservering kan slechts worden geannuleerd tot 48 uur na het moment van reserveren.

  4.9 Aanvangstijden, zoals genoemd op het Toegangsbewijs, zijn onder voorbehoud.

   

  Artikel 5 Verbod (door)verkoop

  5.1 Het is Bezoeker niet toegestaan het Toegangsbewijs anders dan met de schriftelijke toestemming van TRIBE (door) te verkopen aan een derde en/of Toegangsbewijzen met een commercieel oogmerk aan te bieden of (door) te verkopen aan derden.

  5.2 Indien TRIBE gegronde redenen heeft om aan te nemen dat Bezoeker niet de oorspronkelijke koper van het Toegangsbewijs is en/of het Toegangsbewijs is (door)verkocht en/of het Toegangsbewijs is vervalst, dan behoudt TRIBE het recht voor om de betreffende Bezoeker de toegang tot het Evenement te ontzeggen zonder gehouden te zijn de entreeprijs terug te betalen aan Bezoeker.

  5.3 Het is Bezoeker niet toegestaan om op welke wijze dan ook reclame te maken voor het Evenement.

   

  Artikel 6 Verplichtingen Bezoeker

  6.1 Bezoeker is verplicht om zich te houden aan alle veiligheidsregels die gelden op Locatie en voorts alle instructies op te volgen van het aanwezige personeel, de beveiliging, de brandweer, de politie en andere bevoegden.

  6.2 Bezoeker is verplicht om mee te werken aan fouillering bij de entree alsmede gedurende het Evenement.

  6.3 Bezoeker dient in het bezit te zijn van een geldig en onbeschadigd Toegangsbewijs, die Bezoeker bij de entree en/of gedurende het Evenement op eerste verzoek van TRIBE en/of personeel op Locatie dient te tonen.

  6.4 Bezoeker is verplicht om bij de entree en/of gedurende het Evenement op eerste verzoek van TRIBE en/of personeel op Locatie een geldig identiteitsbewijs te tonen.

  6.5 Het is Bezoeker niet toegestaan om professionele opnameapparatuur mee te nemen naar het Evenement en/of mee te nemen naar de Locatie. Indien Bezoeker professionele opnameapparatuur meeneemt naar het Evenement en/of de Locatie, dan heeft TRIBE het recht om deze apparatuur voor de duur van het Evenement in beslag te nemen en reeds gemaakte opnames te wissen.

  6.6 Het is Bezoeker niet toegestaan om het Evenement in zijn geheel en/of uitgevoerde werken in het geheel op welke wijze ook te registreren. Indien Bezoeker hiermee in strijd handelt, dan heeft TRIBE het recht om deze registratie in beslag te nemen en naar eigen goeddunken te vernietigen, te gebruiken en/of te exploiteren. De door Bezoeker gemaakte registraties van een deel van het Evenement en/of een deel van uitgevoerde werken door middel van niet-professionele opnameapparatuur zijn strikt voor eigen gebruik en mogen op geen enkele wijze door Bezoeker worden geëxploiteerd en/of openbaar gemaakt worden.

  6.7 Het is Bezoeker niet toegestaan om (huis)dieren, glaswerk, plastic, blik, vuurwerk, etenswaren, drinkwaren, alcohol, drugs, wapens, paraplu’s, spandoeken, vlaggen, andere gevaarlijke objecten en objecten die geluidsoverlast veroorzaken mee te nemen naar het Evenement en/of mee te nemen naar de Locatie.

  6.8 Het is Bezoeker niet toegestaan om andere bezoekers en aanwezig personeel tijdens het Evenement lastig te vallen en/of te hinderen. Het is Bezoeker tevens niet toegestaan om tijdens het Evenement en/of op Locatie in staat van openbare dronkenschap te verkeren en/of te urineren buiten de daarvoor bestemde openbare toiletruimtes.

  6.9 Indien Bezoeker tijdens het Evenement de Locatie verlaat, dan vervalt daarmee de geldigheid van het Toegangsbewijs.

   

  Artikel 7 Rechten TRIBE

  7.1 TRIBE behoudt zich voor en tijdens het Evenement het recht voor om Bezoeker de toegang tot het Evenement te ontzeggen en/of Bezoeker van het Evenement te verwijderen, indien TRIBE dit redelijkerwijs nodig acht voor de handhaving van de veiligheid en de openbare orde.

  7.2 Indien Bezoeker tekortschiet in de nakoming van enige verplichting op grond van de Overeenkomst, dan heeft TRIBE – zonder af te doen aan de reeds genoemde remedies ten behoeve van TRIBE - het recht om het Toegangsbewijs ongeldig te verklaren en/of Bezoeker de toegang tot het Evenement te ontzeggen en/of Bezoeker van het Evenement te verwijderen zonder gehouden te zijn de entreeprijs terug te betalen aan Bezoeker.

  7.3 Consumptiebonnen en/of -munten, die tijdens het Evenement zijn gekocht, zijn uitsluitend geldig tijdens het Evenement.

  7.4 De Artiest en TRIBE hebben het recht om het evenement in de ruimste zin van het woord te registreren, waaronder maar niet beperkt tot het maken van foto’s en het maken van beeld- en geluidsopnamen van het Publiek en Bezoeker(s). Daarnaast hebben de Artiest en TRIBE het recht om deze registratie in de ruimste zin van het woord te exploiteren, zoals maar niet beperkt tot het uitbrengen van CD’s, DVD’s en het uitzenden door middel van derden van commercials.

  7.5 Indien Bezoeker voorkomt in deze opname(n) en/of het portret van Bezoeker hierin is vastgelegd, dan geeft Bezoeker hierbij de expliciete toestemming voor de exploitatie en/of openbaarmaking hiervan zonder aanspraak te kunnen maken op enige vergoeding.

   

  Artikel 8 Aansprakelijkheid en vrijwaring

  8.1 Het bijwonen van het Evenement en/of het betreden van de Locatie geschiedt uitdrukkelijk op eigen risico van Bezoeker, met dien verstande dat TRIBE niet aansprakelijk is voor gehoorschade, zichtschade/blindheid, ander lichamelijk letsel en schade aan goederen, zoals maar niet beperkt tot kleding, al dan niet toegebracht door het Publiek.

  8.2 TRIBE is uitsluitend aansprakelijk voor schade van Bezoeker die het gevolg is van een aan TRIBE toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst.

  8.3 De totale aansprakelijkheid van TRIBE wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade, met dien verstande dat deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt is tot het bedrag dat ingevolge de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van TRIBE zal worden uitgekeerd.

  8.4 Aansprakelijkheid van TRIBE voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

  8.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen 48 uur na het ontstaan daarvan schriftelijk bij TRIBE meldt.

  8.6 Indien TRIBE direct of indirect ondergeschikten van TRIBE, niet-ondergeschikten, hulppersonen en/of andere personen bij de uitvoering van de Overeenkomst inschakelt, is iedere aansprakelijkheid van TRIBE ingevolge artikel 6:76 BW, artikel 6:170 BW, artikel 6:171 BW en artikel 6:172 BW uitgesloten en is TRIBE niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door deze personen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van leidinggevenden van TRIBE.

  8.7 TRIBE zal ernaar streven dat het Evenement zoveel mogelijk volgens het aangekondigde tijdschema zal worden uitgevoerd. TRIBE is niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en voor de schade die hieruit mocht voortvloeien voor Bezoeker.

  8.8 Bezoeker wordt geacht bekend te zijn met het repertoire en de uitvoeringen van Artiest. TRIBE aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze van uitvoeren door de Artiest en de lengte van het optreden door Artiest.

  8.9 In geval de Bezoeker het toegangsbewijs koopt van een derde –niet zijnde Tribe - en deze derde om wat voor reden dan ook de kaarten niet aan de Bezoeker levert, is Tribe op geen enkele wijze aansprakelijk, noch voor terugbetaling van reeds door de Bezoeker betaalde tickets, noch voor het alsnog leveren van een vervangend toegangsbewijs.

  8.10 Bezoeker zal TRIBE vrijwaren voor alle aanspraken van derden ter zake van schade waarvoor Bezoeker jegens die derden op grond van de wet aansprakelijk is. Bezoeker zal aan TRIBE iedere schade vergoeden, hierin mede begrepen alle door TRIBE gemaakte juridische kosten, die het gevolg mochten zijn van enige aanspraak van die derden.

  8.11 TRIBE behoudt zich het recht om eenmalig per avond de barren en andere horeca faciliteiten gedurende maximaal 15 aaneengesloten minuten te sluiten.

   

  Artikel 9 Overmacht

  9.1 In geval van overmacht zal TRIBE het recht hebben om het Evenement te verplaatsen of te annuleren.

  9.2 Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van TRIBE onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van verplichtingen van TRIBE jegens Bezoeker geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor nakoming van verplichtingen in redelijkheid niet van TRIBE kan worden verlangd, zoals maar niet beperkt tot: niet toerekenbare tekortkoming van TRIBE of van personen waarvan TRIBE bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik maakt, zoals hulppersonen en opdrachtnemers van TRIBE, werkstaking, werkuitsluiting, ziekte, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, machinebreuk, verkeersstoringen, energiestoringen, bezorgingproblemen, gewijzigde regelgeving, maatregelen van overheidswege, terrorisme(- dreiging), overlijden van een lid van het Koningshuis, niet-nakoming van de verplichtingen door leveranciers van TRIBE, storingen in de productie, extreme weersomstandigheden, vorst, natuurrampen, oorlog en/of oorlogsdreiging, storingen in de geregelde aanvoer van door Leveranciers of derden te leveren goederen, alsmede water- en energieleveringen en/of arbeidsongeschiktheid als gevolg van ziekte of ongeval van de Artiest op de dag van het optreden en/of het evenement; overlijden van een familielid van de Artiest; het tijdelijk of definitief uiteenvallen van (de groep van) de Artiest; de omstandigheden waardoor de Artiest niet tijdig de plaats van het optreden kan bereiken (bijvoorbeeld in geval van extreme weersomstandigheden, een verkeersongeval of verkeersopstopping) en/of waardoor het Evenement niet op verantwoorde wijze doorgang kan vinden.

  9.3 Indien TRIBE het Evenement in geval van overmacht annuleert, dan is TRIBE gehouden om aan Bezoeker de entreeprijs terug te betalen die is vermeld op het Toegangsbewijs, ongeacht de prijs die Bezoeker voor het Toegangsbewijs heeft betaald. Dit recht op restitutie van Bezoeker bestaat gedurende acht weken te rekenen vanaf de datum waarop het geannuleerde Evenement zou plaatsvinden bij een (voor)verkoopadres na overhandiging van een geldig, onbeschadigd Toegangsbewijs. Servicekosten zijn niet inbegrepen bij deze restitutie en zullen niet worden vergoed. Bezoeker kan in dit geval geen aanspraak maken op vervangende toegang tot een ander evenement.

  9.4 Indien TRIBE het Evenement in geval van overmacht verplaatst naar een andere datum, dan is het Toegangsbewijs geldig voor die nieuwe datum. Indien Bezoeker op de nieuwe datum verhinderd is, dan heeft Bezoeker het recht om de restitutie van de entreeprijs te verzoeken. TRIBE is in dat geval gehouden om aan Bezoeker de entreeprijs terug te betalen die is vermeld op het Toegangsbewijs, ongeacht de prijs die Bezoeker voor het Toegangsbewijs heeft betaald. Dit recht op restitutie van Bezoeker bestaat gedurende vier weken te rekenen vanaf de datum waarop het geannuleerde Evenement zou plaatsvinden bij een (voor)verkoopadres na overhandiging van een geldig, onbeschadigd Toegangsbewijs. Servicekosten zijn niet inbegrepen bij deze restitutie en zullen niet worden vergoed. Bezoeker kan in dit geval geen aanspraak maken op vervangende toegang tot een ander evenement.

   

  Artikel 10 Boetebeding

  Bij overtreding van enige verplichting van Bezoeker ingevolge het bepaalde in artikel 5, is Bezoeker, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is, voor iedere overtreding een vrijwillige boete ter hoogte van € 5.000,00 ineens en € 1.000,00 per (door)verkocht Toegangsbewijs aan TRIBE verschuldigd, onverminderd enig ander aan TRIBE toekomend recht zoals het recht op schadevergoeding.

   

  Artikel 11 Persoonsgegevens

  Indien TRIBE persoonsgegevens verwerkt van Bezoekers zal Tribe dit doen in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

   

  Artikel 12 Nietigheid

  De nietigheid van enige bepaling van de Overeenkomst tast de geldigheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst niet aan. In geval van nietigheid van enige bepaling zullen partijen in verband met het onderwerp van de betreffende bepaling een nadere overeenkomst sluiten die de bedoeling van partijen zoveel mogelijk benadert.

   

  Artikel 13 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

  Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en alle geschillen die voortvloeien en/of verband houden met de Overeenkomst, zullen bij uitsluiting van ieder ander forum worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

  Gedeponeerd bij de kamer van Koophandel van Amsterdam