Zo houden we het leuk: Huisregels van De vrienden van Amstel LIVE

  Toepasselijkheid

  1. Deze Huisregels zijn van toepassing op iedereen die een concert van De Vrienden van Amstel LIVE in Rotterdam Ahoy bezoekt.

   

  Algemeen

  1. Volg altijd de aanwijzingen op van de door de organisatie van De Vrienden van Amstel LIVE aangewezen bevoegde personen. In situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie of de door de organisatie aangewezen personen.

   

  Toegang tot De Vrienden van Amstel LIVE

  1. Toegang tot De Vrienden van Amstel LIVE is uitsluitend mogelijk op vertoon van een geldig toegangsbewijs of een andere door de organisatie afgegeven autorisatie. Door De Vrienden van Amstel LIVE afgegeven autorisaties zijn niet overdraagbaar. Op verlangen van door de organisatie van De Vrienden van Amstel LIVE aangewezen personen dient een ieder aan te kunnen tonen over een geldig toegangsbewijs of andere autorisatie te beschikken.

  2. Het is verboden zich op te houden in, of te begeven naar een ander gedeelte van De Vrienden van Amstel LIVE in Rotterdam Ahoy dan dat gedeelte waartoe men gerechtigd is.

  3. Bezoekers die tijdens De Vrienden van Amstel LIVE Rotterdam Ahoy verlaten, wordt in beginsel geen toegang meer verleend tot Rotterdam Ahoy.

  4. Een ieder die zich in Rotterdam Ahoy bevindt, moet zich kunnen legitimeren.

  5. Voor het bezoeken van het evenement hanteert De Vrienden van Amstel LIVE een minimumleeftijd van 18 jaar.

  6. De door de organisatie van De Vrienden van Amstel LIVE aangewezen personen hebben het recht om een ieder die toegang wenst tot, of zich in Rotterdam Ahoy bevindt, te controleren en om ongeoorloofde voorwerpen in beslag te nemen. In beslag genomen voorwerpen worden voor risico van de eigenaar opgeslagen tot na afloop van het bezoek aan het gebouw, tenzij sprake is van wettelijk verboden voorwerpen. Controle geschiedt door middel van visitatie en privaatrechtelijke oppervlakkige veiligheidsfouillering (POV). Het uitvoeren van visitatie/POV bij De Vrienden van Amstel LIVE gebeurt bij de in- en uitgangscontrole en binnen Rotterdam Ahoy wanneer daartoe aanleiding is. Binnen De Vrienden van Amstel LIVE verstaan we onder visiteren en POV: Visiteren: Controle van tassen, koffers, dozen en alles wat men bij zich draagt. POV: Oppervlakkige betasting van de kleding, zakken en eventueel schoenen. Bij weigering van bovenstaande controles wordt de bezoeker geen toegang (meer) verleend.

  7. De volgende zaken mogen niet mee naar binnen worden genomen:

  a. etens- en drinkwaren;

  b. gevaarlijke voorwerpen, waaronder (verdedigings-) wapens zoals pepperspray en smurfenspray, messen, glas- en/of blik (bijv. parfum en deodorant);

  c. (soft/hard)drugs en alcohol;

  d. giftige, licht brandbare of licht explosieve materialen, vuurwerk;

  e. skates, fietsen, steps, skateboards etc.;

  f. (huis)dieren;

  g. professionele foto- en video- en audio opnameapparatuur en zogeheten selfie-sticks;

  h. bankjes, klapstoelen, rugzakstoel (of welke vorm van stoelen dan ook)

  i. en alle overige zaken welke, naar het uitsluitende oordeel van de organisatie van De Vrienden van Amstel LIVE en de door de organisatie van De Vrienden van Amstel LIVE aangewezen personen, een gevaar kunnen opleveren voor de gezondheid, veiligheid en openbare orde.

  j. Het uitdragen van (geloofs- of politieke) overtuigingen, het houden van demonstraties of dragen van voetbalclubuitingen is niet toegestaan.

  1. De organisatie van De Vrienden van Amstel LIVE behoudt zich het recht voor bezoekers zonder opgave van redenen de toegang tot De Vrienden van Amstel LIVE te ontzeggen, zonder dat deze personen recht hebben op vergoeding van schade.

   

  Rotterdam Ahoy

  1. De specifieke huisregels van Rotterdam Ahoy zijn hier te vinden.

   

  Calamiteiten

  1. Een ieder die zich in Rotterdam Ahoy bevindt, dient zich op de hoogte te stellen van vluchtwegen die bij een calamiteit gebruikt moeten worden. Het gebruik van liften in geval van een calamiteit is verboden.

  2. De organisatie van De Vrienden van Amstel LIVE is gerechtigd om Rotterdam Ahoy te ontruimen indien daar naar haar mening aanleiding toe bestaat.

   

  Geen schadevergoeding

  1. Het bezoeken van De Vrienden van Amstel LIVE geschiedt geheel op eigen risico. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, uit welke hoofde dan ook.

   

  Ontzegging toegang en verwijdering

  1. De door de organisatie van De Vrienden van Amstel LIVE aangewezen personen zijn te allen tijde bevoegd om personen die zich niet aan de huisregels houden, of zich op enigerlei andere wijze storend of hinderlijk gedragen, de toegang te weigeren of uit Rotterdam Ahoy te verwijderen.

  2. Constatering van strafbare feiten zal te allen tijde aan de politie worden gemeld. De door de organisatie van De Vrienden van Amstel LIVE aangewezen personen zijn bevoegd om in dergelijke gevallen een aanhouding te verrichten en de perso(o)n(en) over te dragen aan de politie.

   

  Wijziging

  1. De Vrienden van Amstel LIVE behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze huisregels. Bezoekers worden bij deze aangemoedigd om regelmatig zelf de huisregels van De Vrienden van Amstel LIVE te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.